Møder i ældrerådet

Møder

Mødeplan fastlægges for 1 år ad gangen, hvorefter den tages op til vurdering. Ekstraordinært møde kan indkaldes på formandens initiativ, eller såfremt et flertal af Ældrerådets medlemmer overfor formanden eller næstformanden anmoder herom med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

Forslag til emner på dagsordenen skal stiles til formanden eller næstformanden senest 1 uge før mødet.

Dagsordenen udarbejdes af det dertil nedsatte mødeudvalg bestående af formanden, næstformanden og person udpeget af Ældrerådet. Den udsendes af sekretariatet senest 5 dage før mødet.

Ovenstående tidsfrister kan i ganske særlige tilfælde fraviges, ligesom de kan fraviges, hvis der er enighed herom i rådet.

Som rådgiver for Ældrerådet kan alle faglige personer deltage ad hoc i møderne.

Møderne ledes af formanden for Ældrerådet, idet der dog blandt Ældrerådets medlemmer kan udpeges en ad hoc dirigent, der bl.a. konkluderer de punkter (vedtagelser eller beslutninger), der skal føres til referat.

Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer - heriblandt enten formand eller næstformand - er til stede.

Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende ældrerådsmedlemmer.

Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Esbjerg Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed. Bistanden betegnes sekretær(en).

Referat fra møderne tages af sekretæren, og forelægges til endelig godkendelse på næste møde.