Årsberetning 2016

Ældrerådets årsberetning 2016

Esbjerg kommune

Det var naturligvis med en vis bekymring, at ældrerådet  fulgte iværksættelsen af byrådets beslutning om store besparelser på budgettet for 2016 på ældreplejen.  Men de seneste års finanslovsbeslutninger om tildeling af forskelige puljer til specifikke formål til forbedring af ældreplejen, har taget en del af konsekvenserne af besparelserne.

For 2016 blev det besluttet at tildele kommunerne midler i en såkaldt værdighedspulje. Betingelserne herfor var, at kommunen i samarbejde med ældrerådet fik vedtaget en værdighedspolitik og herunder beskrev de forskellige indsatsområder, man havde til hensigt at anvende midlerne til.

Politikken bygger på et grundlag for, at den enkelte ældre skal kunne fortsætte sit liv, også efter at man måske får brug for professionel hjælp.

Der er meget fokus på problematikken omkring demenssygdomme, det være fra politisk  side  og de forskellige medier. Ældrerådet har i den forbindelse også rettet henvendelse til det politiske udvalg, idet undersøgelser viste, at demente i Esbjerg kommune lå højst placeret med hensyn til forbrug af antipsykotisk medicin. På baggrund heraf, blev der i 2016 iværksat en udredning af forholdene, og vi afventer resultatet heraf.

I 2016 er arbejdet omkring etablering af det nye plejecenter på Krebsestien igangsat, og ældrerådet har repræsentanter inddraget i arbejdsgrupper, og vi vil naturligvis nøje følge arbejdet og gøre vores indflydelse gældende.

Den kollektive trafik i Esbjerg kommune har også været på dagsorden, idet der arbejdes på en større omlægning af bustrafikken, og vi har naturligvis også her gjort opmærksom på forholdene for kommunens ældre. I den forbindelse har vi også påpeget de særlige forhold for flextrafik, hvor vi har ønsket en forbedring, som ligestiller borgerne i Esbjerg med borgere i nabokommunerne.

Ældrerådet har også fokus på de pårørende til svage ældre, som har brug for meget hjælp og støtte i hverdagen. Vi valgte derfor at rette henvendelse til udvalget for sundhed og omsorg med ønske om udarbejdelse af en pårørendepolitik. Dette var udvalget lydhør overfor, og i efteråret blev politikken vedtaget.

Vi har endvidere rettet henvendelse  med ønsket om forsikring af frivillige, således at frivillige, som yder en indsats for kommunens ældre, kan have sikkerhed for at være forsikret, hvis uheldet skulle være ude. Dette har man endnu ikke kunnet imødekomme, men vi har til hensigt at tage spørgsmålet op igen.

I forbindelse med  budgetforhandlingerne har vi i samarbejde med Ældre Sagen rettet henvendelse til byrådet, idet vi finder, at man politisk også kunne fokusere på seniorer i forhold til kommunens bosætningspolitik, eftersom der blandt seniorer findes mange ressourcestærke borgere, som kunne tilføre kommunen noget, både økonomisk, social og kulturelt.

Som tidligere nævnt har der i de senere år tilflydt kommunen penge til forbedring af forholdene for ældre. Fra ældrerådets side følger vi nøje, hvordan disse midler bliver anvendt.

Der har bl.a. været midler til klippekortsordning, som kommunen ikke i tilstrækkelig grad har formået at formidle ud til brugerne, således at midlerne blev anvendt til formålet, hvorfor ordningen blev ændret til hovedrengøring i årets sidste måneder.

De godt 20 millioner, som Esbjerg kommune fik tildelt i forbindelse med værdighedspuljen, er også iværksat i den sidste del af 2016, og efter de seneste opgørelser viser der også her et billede af, at der måske skal gøres en ekstra indsats for at anvende midler i forhold til formålet.

I den forbindelse er der også anvendt midler til ansættelse af en række aktivitetsmedarbejdere, som er startet i efteråret.

Fra ældrerådets side vil vi i 2017 følge op på anvendelsen af puljemidlerne, således at vi har sikkerhed for, at midlerne bliver anvendt og til det rette formål.

Esbjerg kommune har i årets løb vedtaget en demensstrategi, hvilket vi finder særdeles positivt. Samtidig har ministeriet udarbejdet en national demens handleplan, som indeholder en række krav til kommunerne, herunder bl.a. krav om reduktion  i anvendelse af antipsykotisk medicin, samt forbedring af forholdene for pårørende. Dette område vil  få vores særlige opmærksomhed i 2017, og vi forventer, at strategien for Esbjerg kommune vil blive tilrettet i forhold til den nationale handleplan.

I sommeren 2016 blev  det nye Akut-team indviet. Vi har store forventninger hertil, hvor vi håber, at det kan forhindre nogle akutte sygehusindlæggelser og måske begrænse presset på aflastningspladserne, og også dette nye tiltag vil få vores særlige  opmærksomhed  i 2017.

Vi har i forskellige sammenhænge samarbejdet med Ældre Sagen i Esbjerg kommune, idet vi på trods af forskelligt grundlag for vores virke, har fælles målgruppe, nemlig de ældre i kommunen. Derfor valgte vi også at arrangere årets ældretræf i samarbejde med Ældre Sagen. Arrangementet var en stor succes, og vi måtte desværre afvise en del på grund af pladsmangel.

Vi vil i 2017 arbejde med større synlighed af ældrerådets arbejde og øge informationen ud til borgerne, og herunder også ældrerådets hjemmeside.

Den 04.01.2017                     På ældrerådets vegne

                                                       Gertrud Hansen