Årsberetning 2017

Årsberetning 2017                  Ældrerådet Esbjerg kommune

 

Regeringen har de seneste år valgt at tildele midler til særlige formål i kommunerne og heriblandt er ældreplejen blevet tildelt midler til bl.a. klippekort til hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere, værdighedspuljen med henblik på at skabe forbedret værdighed i ældreplejen samt som et nyt tiltag klippekortsmidler til plejehjemsbeboere, som blev startet op i 2017.

Ældrerådet har naturligvis beskæftiget sig løbende med disse puljemidler, idet nogle indsatser har været længere tid om at iværksætte, hvorfor ikke forbrugte puljemidler er flyttet til næste budgetår. Det har endvidere været vigtigt for ældrerådet at sikre sig, at disse øremærkede midler er blevet forbrugt på ældreområdet. Disse forhold vil også fremadrettet have vores opmærksomhed.

Regeringen har endvidere besluttet at iværksætte en national handleplan for demensramte, hvorfor kommunerne har iværksat nye tiltag på dette område.

Hidtil har embedslægeinstitutionen foretaget tilsyn med kommunens plejehjem. På dette område er der sket lovmæssige ændringer, som betyder, at fra 2017 vil kun et meget begrænset antal plejehjem modtage tilsyn herfra. Samtidig har Esbjerg kommune valgt, at man fremover kun vil foretage anmeldte tilsyn på plejehjemmene. Dette har vagt bekymring i ældrerådet, idet vi finder at såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn har sin berettigelse, ligesom ældrerådet er af den opfattelse, at der bør foretages tilsyn med hensyn til efterlevelse af kommunens kvalitetsstandarder generelt, hvilket vi også har fremført overfor udvalget for sundhed og omsorg, men vores forslag mødte ikke politisk velvilje, og  ældrerådet vil naturligvis nøje  følge udviklingen.

I årets løb er vi desuden mødtes med lederen  af visitationen, idet vi ønskede at drøfte formen for visitationssamtalen, ligesom vi også drøftede problemer omkring tildeling af nødkald samt brug af akut-telefon for terminale borgere i eget hjem.

Projektet omkring bygning af nyt plejecenter på Krebsestien er i fuld gang, og ældrerådet har været inddraget i processen vedrørende udvælgelse af vinderprojektet.

Også i 2017 har der været afholdt Olympiade for kommunens ældre borgere, og igen var oplevelsen særdeles positiv, og som et særligt indslag var plejehjemsbeboerne inviteret til cirkusforestilling. Et godt arrangement for beboerne og krævende for medarbejdere og frivillige, som skulle klare de praktiske opgaver.

I løbet af året har ældrerådet fremsendt høringssvar i forhold til de fremsendte sager, og vi kan her henvise til vores hjemmeside, hvor svarene er registreret.

I løbet af året har vi rettet henvendelse til udvalget for sundhed – og omsorg med forslag til forbedringer for kommunens ældre borgere.

Vi har foreslået forbedring af vilkår for brugen af flextrafik, således at ordningen kan bruges over kommunegrænserne i lighed med ordningen i nabokommunerne, hvilket er blevet godkendt.

Vi har foreslået, at kommunen forsikrer frivillige, som løser ulønnede opgaver, hvilket man har accepteret.

Vi har foreslået, at prisen for egenbetalingen for dagtilbud reduceres, hvilket politisk er godkendt, således at prisen er reduceret fra 1. januar 2018

Vi har foreslået, at såvel hjemmehjælpsmodtagere som plejehjemsbeboere får tilknyttet en kontaktperson, og arbejdet hermed er igangsat.

Vi har endvidere drøftet forholdene for hjemmehjælpsmodtagere, som har den opfattelse, at de møder rigtig mange forskellige hjælpere i løbet af ugen. Fra kommunens side er man af den opfattelse, at man begrænser det mest muligt som arbejdsforholdene nu tillader.

Ældrerådet har to årlige møder med udvalget for sundhed- og omsorg, hvor vi har mulighed for en direkte dialog med politikerne.

Ved mødet i efteråret drøftede vi bl.a. spørgsmålet omkring personaleressourcer til plejehjemmene ligesom vi drøftede muligheden for fremadrettet at kunne rekruttere kvalificeret personale til ældreplejen.

Vi gjorde endvidere opmærksom på manglen på aflastningspladser i Ribe efter lukningen af Riberhus, og udvalget bad forvaltningen se nærmere på muligheden for at etablere flere pladser på Margrethegården.

Endvidere foreslog ældrerådet, at der burde etableres et mødested for seniorer i Ribe i lighed med tilsvarende tilbud i Esbjerg og Bramming, og  forvaltningen har igangsat  arbejdet i  forhold til afsøgning af muligheder.

2017 er valgår for ældrerådet, og derfor afholdt vi i sensommeren informationsmøder 3 steder i kommunen med henblik på at skabe opmærksomhed omkring valget samt at finde nye kandidater. Vi må dog konstatere, at interessen var ret begrænset på trods af møder og særlig annoncering.

Det viste sig, at kun 14 kandidater var opstillet til valget til det nye ældreråd, og som følge heraf blev der truffet beslutning om at udvide det eksisterende ældreråd fra 13 til 14 medlemmer, således at der ikke skulle afholdes reelt valg.

Det nye ældreråd har afholdt konstituerende møde, og der er således valgt ny formand samt næstformand og kasserer.

Navne på det nye ældreråd kan ses på vores hjemmeside.

www.aeldreraadet.esbjergkommune.dk 

 

Den 8. januar 2018                                          På ældrerådets vegne

Gertrud Hansen

formand