Værdighed i ældreplejen

Værdighed i Ældreplejen

Den 13. april 2016

GH/eb

Værdighed i ældreplejen

Ældrerådet og Ældre Sagen i Esbjerg kommune har i høring modtaget udkast til værdighedspolitik og ansøgning om midler hertil.

De to instanser har tidligere fremsendt deres holdning med hensyn til de overordnede værdier for værdighedspolitik. Det er stadig begges synspunkt, at værdighedspolitikken bør indgå som en overordnet del i forhold til seniorområdets udmøntning af kvalitetsstandarderne .

Ældrerådet og Ældre Sagen har  derfor i samarbejde den 7. april 2016 afholdt høring med ca. 100 borgere som deltagere med henblik på  inddragelse og drøftelse af  indhold i  de foreliggende udkast værdighedspolitikken.

I den forbindelse har deltagerne haft mulighed for at give udtryk for deres holdninger i forhold til oplevelse af værdighed i ældrelivet.

De faldne bemærkninger/udsagn er nedskrevet og vedlægges i særskilt fil i uredigeret form under overskriften "Borgerkommentarer til værdighedspolitik".

Det er derfor såvel Ældrerådet som Ældre Sagens  opfattelse, at værdighed for den enkelte  er noget ganske særligt og må  forstås som mangfoldigt input til forståelse af betydningen for den enkelte, som ønsker at blive behandlet som et unikt menneske med behov for individuelle tilbud, så vedkommende kan fortsætte sit liv som hidtil og derved at bevare sin integritet længst muligt.

Med hensyn til valg og prioritering af de modtagne forslag til anvendelse af de ansøgte midler, er det vores holdning, at samtlige forslag til forbedring af forholdene for de ældre, som modtager hjælp fra kommunen, er yderst relevante og nødvendige, hvorfor vi foreslår, at udvalget finder de resterende midler andetsteds, så det vil være muligt at iværksætte samtlige forslag. De resterende midler kan eventuelt findes i ubrugte midler fra den tidligere bevilgede "ældremilliard" fra 2015, som bør overføres til 2016.

Venlig hilsen

 

Kurt Steen Nielsen                                                                    /  Gertrud Hansen

formand                                                                                          næstformand