Klippekort

Klippekort

Statusnotat

 

Klippekortsindsats i Omsorg – Esbjerg Kommune

​I Finansloven for 2015 er der afsat en pulje til en klippekortsordning, som skal styrke livskvaliteten ved de svageste hjemmehjælpsborgere.

Ifølge Finansloven afsættes 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til klippekortsmodellen.

Som et led i Visitationen, vil det være den enkelte kommune, som fastlægger kriterierne for den endelige målgruppe, der tilbydes klippekortsordningen.

 

Målgruppe i Esbjerg Kommune

Aleneboende borgere over 65 år, der modtager moderat til omfattende hjælp til personlige opgaver efter Servicelovens §83 og er omfattet af reglerne om Frit Valg.

 

Målsætning

Klippekortsindsatsen iht. Servicelovens §83, har til formålet at mindske ensomhed, og øge livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere i Esbjerg Kommune via:

At borgeren tilbydes ½ times ekstra tid til hjemmehjælp efter borgerens eget valg inden for de politisk besluttede rammer.

At borgeren i samarbejde med hjemmehjælperen beslutter hvilke aktiviteter borgeren ønsker.

At borgeren får mulighed for at opspare timerne (max 3 timer samlet), mhp. at deltage i sociale aktiviteter med ledsagelse.

 

Indsatsområder

Indsatsområderne i Esbjerg Kommune indbefatter; motivation til at anvende klippekortet til de aktiviteter borgeren ønsker, støtte til hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den aktivitet borgeren ønsker, ledsagelse til den valgte aktivitet (herunder indkøb sammen med borgeren), ledsagelse og deltagelse sammen med borgeren til aktiviteter efter borgerens ønsker (der understøtter et aktivt ældreliv i kommunens frivillige foreninger og organisationer) og hjælp til praktiske og personlige opgaver.

 

Hjælp til aktiviteter i hjemmet, f.eks.:

•                Håndvask af tøj/strygning

•                Mindre reparationer af tøj

•                Håroprulning/føn/make-up

•                Pynte op til højtider

•                Læse post/skrive breve

Alle udgifter i forbindelse med transport, entre o.l. afholdes af borgeren. Det gælder også udgifter til hjælperen.

Omfang:

½ time pr uge. Der kan opspares max 3 timer.

Indsatsen kan alene leveres på hverdage mellem 10-17.

Indsatsen omfatter ikke:

Aktiviteter i udlandet

Madlavning

Hovedrengøring, herunder vinduespudsning

Havearbejde

Snerydning

Aktiviteter, der er fuld ud finansieret fra anden side

Aktiviteter, der ligger uden for Social & Sundhedshjælpernes kompetencefelt.

Forudgående proces før iværksættelse i praksis

Med henblik på, at finde frem til potentielle hjemmehjælpsborgere i Esbjerg Kommune, som opfylder opsatte kriterier – har der været en forudgående samarbejdsproces mellem Visitationen, ledelsen i Omsorg og projektledere for Medborgerskabsområdet.

Grundlaget for dette har været, at der netop findes frem til de svageste hjemmehjælpeborgere, som vil kunne modtage indsatsen.

Endvidere er der igangværende udarbejdelse af klippekortspjecer, som henholdsvis henvender sig til borgeren og en til personalet – pjecerne forventes fra trykkeriet i uge 41, hvorefter de sendes ud til distrikterne i Omsorg.

Ud fra given liste med potentielle hjemmehjælpeborgere, er det projektlederne for Medborgerskabsområdets opgave – at tage telefonisk kontakt til de pågældende borgere. I kontakten beskrives klippekortsordningen kort, der høres indtil motivation for modtagelse heraf samt om eventuelle ønsker for hvad den enkelte borger kunne ønske, at anvende sit klippekort til.

Potentielle hjemmehjælpeborgere der ikke kan kontaktes telefonisk, grundet nedsat hørelse eller lignende - kontaktes fysisk omkring mulighed for klippekortsordningen, vha. personale i distrikterne.

Ved kontakt til de potentielle borgere adspørges desuden, om der på et senere tidspunkt, må tages kontakt mhp. evaluering af forløbet med Klippekortsindsatsen.

Iværksættelse i praksis

Ved de potentielle hjemmehjælpeborgere, der takker ja til klippekortindsatsen – bevilges klippekortet igennem Visitationen.

Indsatsen igangsættes inden 10 hverdage ude i distrikterne.

Såfremt Klippekortet ikke er anvendt i 12 på hinanden følgende uger afsluttes klippekortsindsatsen.

Borgeren får fysisk udleveret et skema ” Klippekort” til registrering og opsparing. Klippekortet opbevares i Borgermappen. Klippekortet administreres i samarbejde mellem borgeren og personale. Der tilskrives ½ time hver uge. Der føres regnskab over opsparede timer (max 3 timer). Forbrugte timer registreres umiddelbart efter aktiviteten.

Evaluering af Klippekortet

I slutningen af året vil projektledere for Medborgerskab henvende sig til et udpluk af de borgere, som har modtaget klippekortsordningen, mhp. evaluering.

Da der på Medborgerskabsområdet netop er fokus på ensomme ældre og livskvalitet, vil det være yderst relevant med evalueringen i sammenhæng med klippekortindsatsen.